Home
   
  Nieuws
   
  SLV
  Geschiedenis
  Participatie
  Contact

Bestuursverslag

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) is opgericht in 1960. De veertien volks-gezondheidsfondsen welke participeren in de SLV ontvangen op contractuele basis geld van de ALN - De Lotto. De SLV heeft de ANBI status, hetgeen wil zeggen dat zij door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. In 2013 zijn de regels voor transparantie in beleid en uitvoering door de overheid aangescherpt.

Doel
Het doel van de SLV is tweeledig:
a. Het behartigen van de belangen van de volksgezondheid voor wat betreft de loterijgelden en;
b. De verdeling van de loterijgelden. Deze verdeelfunctie betreft de gelden van De Lotto welke zij via de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) ontvangt. De SLV heeft een evenredig deel van de gelden ondergebracht in een Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU) om daarmee projecten welke tussen wal en schip dreigen te vallen en projecten welke het terrein van meerdere fondsen overschrijden te kunnen financieren.

De gelden van De Vriendenloterij voor de volksgezondheidsfondsen (45% van de netto-opbrengst van de reguliere trekkingen) gaan op basis van rechtstreekse contracten tussen de fondsen en de Vriendenloterij sedert begin 2009 direct naar deze fondsen.

Het bestuur van de SLV is alert op de ontwikkelingen rond vergunningverlening en –verlenging en de ontwikkelingen van de wetgeving van de Kansspelen, zowel rechtstreeks als via het Goede Doelen Platform (GDP).

Goede Doelen Platform
De Gezondheidsfondsen hebben groot belang bij structurele afdrachten van loterijopbrengsten voor in het bijzonder meerjarige projecten zoals voor wetenschappelijk onderzoek en voor ondersteuning van patiëntenorganisaties. In het verband van het Goede Doelen Platform (GDP) worden onder andere de ontwikkelingen met betrekking tot de voorstellen voor wijziging van de Wet op de Kansspelen (WoK) nauwgezet gevolgd.

Afdrachten Vriendenloterij en De Lotto
De omzetten van de landelijke loterijen staan onder druk. Desondanks is De Lotto er in geslaagd de afdracht over het jaar 2015 licht te laten stijgen ten opzichte van 2014.
Het bestuur van de SLV is zeer erkentelijk voor de inspanningen van en de daaruit voortvloeiende bijdragen van De Lotto. Het bestuur van de SLV wenst De Lotto veel succes met de verdere vormgeving en implementatie van de fusie met de Nederlandse Staatsloterij. Daar waar mogelijk dragen de respectievelijke gezondheidsfondsen graag weer hun steentje bij.

Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU)
In het verslagjaar is viermaal een beroep gedaan op het FBU. Drie van de aanvragen hebben een bijdrage ontvangen. Het beleid is erop gericht een financieringsbron te zijn voor projecten van organisaties op het terrein van gezondheidszorg welke buiten de werkterreinen van een of meerdere van de aangesloten organisaties liggen.

Bestuurssamenstelling
In het Dagelijks Bestuur heeft geen wijziging plaatsgevonden.
Het Dagelijks bestuur bestaat uit de heren H.J.L. Ridderbos (voorzitter), J.I. de Ruijter (penningmeester) en M.R. Rutgers (secretaris).

Secretariaat
De werkzaamheden van het secretariaat zijn vanaf begin 2014 overgedragen van het Diabetesfonds aan het Longfonds.

Dank
Dank aan Paula Groenhuijsen en Mariena de Vries voor hun inzet en ondersteuning voor de SLV.
Dank ook aan de samenwerkingspartners van de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, aan het Goede Doelen Platform en aan de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

Lodewijk Ridderbos
voorzitter

Amersfoort, mei 2016

 

Klik hier voor het complete jaarverslag