Home
  Nieuws
   
 
 
Algemeen  
Bestuur
Secretariaat
Doelstelling en Beleidsplan  
Aangesloten Organisaties  
   
  Geschiedenis
  Participatie
  Contact

Het beleid van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken.

Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten onder artikel 2 en luidt als volgt:

a.
het behartigen van de belangen van de sector volksgezondheid bij het meedelen in de totale opbrengst van de landelijke loterijen.
b. de behartiging van de belangen van de bij de stichting aangesloten instellingen werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg bij de daarvoor in aanmerking komende landelijke loterijen.
c. in daarvoor in aanmerking komende gevallen aan andere instellingen werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg geven van financiële steun uit het Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU).

 

Het beleid

Het beleid vloeit voort uit de doelstelling en impliceert de werkzaamheden; hiervan wordt na afloop van het jaar verslag gedaan in het jaarverslag.

De hoofdelementen van het jaarplan hebben betrekking op:

a. Wijziging van besteding van gelden
De Stichting heeft besloten om per 1 januari 2018 een deel van de opbrengsten via de leden te laten besteden aan integrale projecten die door de Samenwerkende Gezondheids Fondsen voorgesteld worden.
De verschillende SLV-partners staan, naar rato van hun omvang, een bedrag af aan die SGF projecten. Het bestuur van SLV houdt de eind bevoegdheid om de gelden ook daadwerkelijk te laten besteden.
Dit proces wordt per 1 januari 2018 in gang gezet. Het experiment wordt voor 3 jaar uitgevoerd en tussentijds geŽvalueerd.

b. SNS (Stichting de Nationale Sporttotalisator)
SNS is de rechtspersoon voor de uitvoering van De Lotto c.a.
De SNS heeft twee beneficianten De ALN (Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland) en NOC*NSF voor de sport.
Een lid van het bestuur van de SLV heeft zitting in het bestuur van de ALN: tevens heeft de SLV een plaatsvervangend bestuurslid in de ALN.

c. Goede Doelen Platform
De SLV participeert in het Goede Doelen Platform, een informeel samenwerkingsverband van alle landelijke organisaties werkzaam op het terrein van de Goede Doelen: zowel de uitvoerders als de ontvangers: de Goede Doelen zelf.
Een belangrijk actueel onderwerp is de wijziging van de Wet op de Kansspelen (WoK).
Enerzijds is het de bedoeling de kansspelen te verruimen en meer aanbieders toe te laten, anderzijds is het van belang dat de netto-opbrengst voor de Goede Doelen niet minder wordt; dat geldt ook voor het aandeel voor de volksgezondheid.

d. Fonds Bijzondere Uitkeringen(FBU)
De SLV heeft een Fonds Bijzonder Uitkeringen dat bedoeld is voor de financiering van projecten welke niet vallen binnen het terrein van een van de aangesloten organisaties of die overstijgend zijn aan de doelen van meerdere deelnemende organisaties.
Dat er in toenemende mate beperkte een beroep wordt gedaan op het FBU kan worden verklaard doordat nagenoeg het gehele terrein van de volksgezondheid participeert uit de opbrengst van de landelijke loterijen.
Door de invoering van het nieuwe beleid omtrent de bestedingen zal het beschikbare bedrag voor het fonds bijzonder uitkeringen tot 0 worden gereduceerd.

e. Ondersteuning
De Stichting maakt tegen vergoeding van kosten gebruik van ondersteunende financiële en administratieve diensten van het Longfonds.

f. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning: eventueel kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

Amersfoort, 11 november 2016