Home
   
  Jaarverslag
   
  SLV
  Geschiedenis
  Contact

Bestuursverslag

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) is opgericht in 1960. De SLV ontvangt op contractuele basis gelden van de ALN en verdeelt het onder de 14 participanten. De SLV heeft de ANBI status, hetgeen wil zeggen dat zij door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. In 2013 zijn de regels voor transparantie in beleid en uitvoering door de overheid aangescherpt.

Doel
Het doel van de SLV is tweeledig:
a. Het behartigen van de belangen van de volksgezondheid voor wat betreft de loterijgelden en;
b.

De verdeling van de loterijgelden. Deze verdeelfunctie betreft de gelden van De Nederlandse Loterij welke zij via de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN) ontvangt. De SLV heeft een evenredig deel van de gelden ondergebracht in een Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU) om daarmee projecten die buiten de werkterreinen van de participanten vallen te kunnen financieren.

Het bestuur van de SLV is alert op de ontwikkelingen rond vergunningverlening en –verlenging en de ontwikkelingen van de wetgeving van de Kansspelen, zowel rechtstreeks als via het Goede Doelen Platform (GDP).


Goede Doelen Platform
De Gezondheidsfondsen hebben groot belang bij structurele afdrachten van loterijopbrengsten voor in het bijzonder meerjarige projecten zoals voor wetenschappelijk onderzoek en voor ondersteuning van patiëntenorganisaties. In het Goede Doelen Platform (GDP) wordt onder andere de ontwikkelingen met betrekking tot de voorstellen voor wijziging van de Wet op de Kansspelen (WoK) nauwgezet gevolgd.

Afdracht Nederlandse Loterij
De omzetten van de landelijke loterijen staan onder druk. Desondanks is De Nederlandse Loterij er in geslaagd de afdracht over het jaar 2017 te laten stijgen ten opzichte van 2016.
Het bestuur van de SLV is zeer erkentelijk voor de inspanningen van en de daaruit voortvloeiende bijdragen van De Nederlandse Loterij.

Fonds Bijzondere Uitkeringen (FBU)
In het verslagjaar is meerdere malen een beroep gedaan op het FBU. Het beleid is erop gericht een financieringsbron te zijn voor projecten van organisaties op het terrein van gezondheidszorg welke buiten de werkterreinen van een of meerdere van de aangesloten organisaties liggen. Er is een toezegging onder voorbehoud gedaan. Deze aanvrager is echter nog niet in staat geweest om te voldoen aan de voorwaarde. De besteding wordt daarom aangehouden en gereserveerd als voorziening.

Krachtenbundeling: De SLV-gelden worden gebundeld ingezet
De Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) heeft besloten om de bestemming van gelden op een andere manier te organiseren.

De ontvangen bedragen worden door de SLV tussen de veertien participanten verdeeld. Daarna wordt een percentage beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen ten behoeve van het project Gezonde Generatie 2040. Dit project beoogt dat in 2040 in Nederland de gezondste jeugd (gebaseerd op de HBSC metingen) van Europa woont. Door inzet van gebundelde middelen kan een significant en meetbaar verschil kunnen worden gemaakt.

Het plan is goedgekeurd en wordt nu verder voorbereid door een kwartiermakersgroep.

De SLV blijft jaarlijks 100% maken overmaken aan de participanten echter onder de verplichting dat het afgesproken afdracht percentage per organisatie wordt overgemaakt aan de SGF.

Het FBU wordt opgeheven.

Het aantal participanten van SLV wordt niet uitgebreid. De jaarlijkse toetsing vervalt.
De samenwerking met de SGF gaat per 1-1-2018 van start.

Secretariaat
De werkzaamheden van het secretariaat zijn uitbesteed aan Officemanagement Midden Nederland en worden uitgevoerd door R. Lamara 

 

Klik hier voor het complete jaarverslag van 2021
Klik hier voor het complete jaarverslag van 2020
Klik hier voor het complete jaarverslag van 2019