Home
  Jaarverslag
   
 
 
Algemeen  
Bestuur
Doelstelling en Beleidsplan  
   
  Geschiedenis
  Contact
De SLV (voorheen de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid, SFV) is in 1960 opgericht om de gelden te verdelen die uit loterijen toevloeien aan de sector volksgezondheid. Bij de introductie van de eerste nationale loterij (De Nationale Sporttotalisator ofwel De Lotto) is bepaald dat een deel van de opbrengst naar de sport zou gaan en ook een gedeelte ten goede zou komen aan de sectoren maatschappelijk welzijn, cultuur en volksgezondheid. Dat is zo gebleven, ook toen andere loterijen werden toegestaan, zoals de BankGiro Loterij, de Nationale Postcode Loterij, en de Sponsor Loterij. Een groot deel van de opbrengsten gaat nog steeds naar de genoemde sectoren, maar inmiddels ook naar o.m. mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, milieu en natuurbeheer.

Voor de verdeling zijn afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat het geld bij de juiste organisaties terechtkomt, en ook dat een rechtvaardige verdeling plaatsvindt. Voor de volksgezondheid is die taak toevertrouwd aan de SLV.

De SLV dient ervoor te zorgen dat een zodanige verdeling plaatsvindt dat de belangen van de gehele sector worden gediend en verder dat het aandeel voor de volksgezondheid op peil komt en blijft. Dat betekent de belangen van de volksgezondheid verdedigen als andere sectoren meer geld opeisen uit de grote pot. De SLV ontvangt geld uit de opbrengst van de Lotto. De samenstelling van de aangesloten organisaties bij de SLV is in de loop der jaren heel wat veranderd. Er kwamen organisaties bij, er vielen er af. Maar er kwamen ook aanvragen voor aansluiting die niet gehonoreerd konden worden, omdat de betrokken organisaties niet voldeden aan de criteria voor participatie.

De belangrijkste voorwaarde voor particpatie is dat een fonds de enige grote, soms overkoepelende, landelijke particuliere organisatie is, die ‘zijn’ terrein van de volksgezondheid geheel of vrijwel geheel omvat. Met andere woorden: er kunnen niet twee fondsen lid zijn die allebei revalidatie doen, of allebei het deelgebied ‘hersenen’ behartigen, of allebei het deelgebied nieren. Intussen zijn in de afgelopen vijftien jaar op basis van de criteria vijf nieuwe organisaties toegetreden.

Daarnaast gelden als voorwaarden dat een organisatie:
in hoofdzaak werkzaam is op het gebied van de volksgezondheid
het karakter van een fonds heeft, dat bovendien wat de doelstelling betreft nationaal gericht is
geen overheersende financiële bijdragen van de overheid of andere organisaties
vaste inkomsten heeft uit eigen (wervings)activiteiten
het CBF-keurmerk bezit.

De Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) heeft besloten om de bestemming van gelden op een andere manier te organiseren. De SLV-gelden worden vanaf 2018 gebundeld ingezet. De ontvangen bedragen worden door de SLV tussen de veertien participanten verdeeld. Daarna wordt een percentage beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen ten behoeve van het project Gezonde Generatie 2040. Dit project beoogt dat in 2040 in Nederland de gezondste jeugd (gebaseerd op de HBSC metingen) van Europa woont. Door inzet van gebundelde middelen kan een significant en meetbaar verschil kunnen worden gemaakt. Het FBU is daarom vanaf 2018 opgeheven. Ook zal het aantal participanten van de SLV niet verder uitgebreid worden.