Home
  Jaarverslag
   
 
 
Algemeen  
Bestuur
Doelstelling en Beleidsplan  
   
  Geschiedenis
  Contact
 

Het beleid van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken.

Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten onder artikel 2 en luidt als volgt:

a.
het behartigen van de belangen van de sector volksgezondheid bij het meedelen in de totale opbrengst van de landelijke loterijen.
b. de behartiging van de belangen van de bij de stichting aangesloten instellingen werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg bij de daarvoor in aanmerking komende landelijke loterijen.

 

Het beleid

Het beleid vloeit voort uit de doelstelling en impliceert de werkzaamheden; hiervan wordt na afloop van het jaar verslag gedaan in het jaarverslag.

De hoofdelementen van het jaarplan hebben betrekking op:

a. Besteding van gelden
De Stichting heeft besloten om per 1 januari 2018 een deel van de opbrengsten via de participanten te laten besteden aan meerjarenprogramma dat door de Samenwerkende GezondheidsFondsen voorgesteld worden. De participanten hebben besloten te kiezen voor het programma De Gezonde Generatie 2040.
De verschillende SLV-partners staan, naar rato van hun omvang, een bedrag af aan het SGF programma de Gezonde Generatie 2040.

De afspraken rond de afdrachten aan de GG 2040 gelden voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en worden jaarlijks geëvalueerd.

b. Goede Doelen Platform
De SLV participeert in het Goede Doelen Platform, een samenwerkingsverband van alle landelijke organisaties werkzaam op het terrein van de Goede Doelen: zowel de uitvoerders als de ontvangers: de Goede Doelen zelf.
Een belangrijk actueel onderwerp is de wijziging van de Wet op de Kansspelen (WoK).
Enerzijds is het de bedoeling de kansspelen te verruimen en meer aanbieders toe te laten, anderzijds is het van belang dat de netto-opbrengst voor de Goede Doelen niet minder wordt; dat geldt ook voor het aandeel voor de volksgezondheid.

c. Ondersteuning
Door de invoering van het nieuwe beleid omtrent de bestedingen zal het beschikbare bedrag voor het fonds bijzonder uitkeringen tot nul worden gereduceerd in 2018.

d. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning: eventueel kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.

 

Amersfoort, november 2018